Investment Team

Mark Kahn

Managing Partner

Bengaluru

Jinesh Shah

Managing Partner

Mumbai

Reihem Roy

Partner

Chennai

Subhadeep Sanyal

Partner

Delhi

S Nagarajan

Venture Partner

Bengaluru

Shilpa Divekar Nirula

Venture Partner

Mumbai

Abhilash Sethi

Investment Director

Bengaluru

Satya Sagar

Principal

Bengaluru

Aaushi Sharma

Senior Associate

Mumbai

Michelle Nazareth

Associate

Bengaluru

Dr. Harsh Kumar Bhanwala

Senior Advisor

Delhi

Arindom Datta

Senior Advisor

Delhi

Operations Team

Imran Khan

Chief Financial Officer

Mumbai

Saborni Poddar

Head of Communications

Mumbai

Sanskriti Kapoor

VP - ESG & Impact

Mumbai

Lovish Soni

VP - Finance

Mumbai

Soumee Saha

Legal Manager

Mumbai