Investment Team

Mark Kahn

Managing Partner

Mumbai

Jinesh Shah

Managing Partner

Mumbai

Reihem Roy

Partner

Chennai

Subhadeep Sanyal

Partner

Delhi

Subinder Khurana

Venture Partner

Delhi

S Nagarajan

Venture Partner

Bengaluru

Abhilash Sethi

Principal

Bengaluru

Shruti Srivastava

Principal

Mumbai

Finance Team

Imran Khan

VP Finance

Mumbai

Parag Chitalia

Finance Manager

Mumbai

Lovish Soni

Finance Manager

Mumbai