Investment Team

Mark Kahn

Managing Partner

Bengaluru

Jinesh Shah

Managing Partner

Mumbai

S Nagarajan

Venture Partner

Bengaluru

Shilpa Divekar Nirula

Venture Partner

Mumbai

Reihem Roy

Partner

Chennai

Subhadeep Sanyal

Partner

Delhi

Dr. Harsh Kumar Bhanwala

Senior Advisor

Delhi

Abhilash Sethi

Investment Director

Bengaluru

Satya Sagar

Senior Associate

Bengaluru

Operations Team

Imran Khan

Chief Financial Officer

Mumbai

Sandeep Mukherjee

VP - Impact & ESG

Mumbai

Saborni Poddar

Head of Communications

Mumbai

Lovish Soni

VP - Finance

Mumbai

Dhaneshwar Gupta

Finance Manager - Portfolio

Delhi