Investment Team

Mark Kahn

Managing Partner

Mumbai

Jinesh Shah

Managing Partner

Mumbai

Reihem Roy

Partner

Chennai

Subhadeep Sanyal

Partner

Delhi

Subinder Khurana

Venture Partner

Delhi

S Nagarajan

Venture Partner

Bengaluru

Abhilash Sethi

Principal

Bengaluru

Shruti Srivastava

Principal

Mumbai

Anubhav Gupta

Associate

Delhi

Operations Team

Imran Khan

VP Finance

Mumbai

Lovish Soni

Finance Manager

Mumbai

Saborni Poddar

Communications Manager

Mumbai