Investment Team

Mark Kahn

Managing Partner

Mumbai

Jinesh Shah

Managing Partner

Mumbai

Reihem Roy

Partner

Chennai

Subhadeep Sanyal

Partner

Delhi

Dr. Harsh Kumar Bhanwala

Senior Advisor

Delhi

S Nagarajan

Venture Partner

Bengaluru

Abhilash Sethi

Principal

Bengaluru

Satya Sagar

Senior Associate

Bengaluru

Operations Team

Imran Khan

Chief Financial Officer

Mumbai

Sandeep Mukherjee

VP - Impact & ESG

Mumbai

Lovish Soni

Finance Manager

Mumbai

Dhaneshwar Gupta

Finance Manager - Portfolio

Delhi

Saborni Poddar

Communications Manager

Mumbai